Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Visvisādām sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem utt. Latvijā ir kārots mērķis – tikt pie sabiedriskā labuma organizācijas statusa, kas pašai organizācijai dod tiesības saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, bet personām, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, - tiesības saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus. Taču kā nu jau ar faktiski visu mūsu valstī arī šajā jomā labās ieceres, lielā mērā „pateicoties” iepriekšējai Valsts ieņēmumu dienesta vadībai un to „jumtojušajai” „Vienotībai”, ir pārvērtušās par nepievilcīgu realitāti.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājas lapā mēs lasām: „Sabiedriskā labuma darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā ir vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu.

Iegūstot sabiedriskā labuma organizācijas statusu, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas apņemas veikt sabiedriskā labuma darbību, ievērojot Sabiedriskā labuma organizāciju likumu un citus šo jomu regulējošos normatīvos aktus.

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 4.panta pirmo un otro daļu sabiedriskā labuma organizācijai ir tiesības saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus un tai ir citas Sabiedriskā labuma organizāciju likuma noteiktās tiesības, savukārt personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, izņemot gadījumus, kad tās atsauc savu ziedojumu.

Sabiedriskā labuma komisija ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kura sniedz VID atzinumus par biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas darbības atbilstību sabiedriskā labuma organizācijas darbības būtībai, kā arī par tās mantas un finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību Sabiedriskā labuma organizāciju likumā noteiktajam.”

Vārdos viss ir skaisti, bet atļaušos citēt vairākus iesniegumus, kas pēdējos gados adresēti nu jau no amata izlidojušajai VID ģenerāldirektorei Ievai Jaunzemei un kas uzskatāmi demonstrē, cik kropla ir šī „sistēma”. Iesniegumos ir runa par vienu konkrētu biedrību ar nosaukumu „Latvian Sailing Team”.

1. Tā kā Biedrībai piekļuve patapinājumā nodotajam zemes gabalam ir nodrošināta tikai izmantojot ūdens ceļu, bet tam nav nodrošināta piekļuve pašvaldības ceļam (Pielikums Nr.2 - RD Īpašuma departamenta, Nekustamā īpašuma pārvaldes vēstule Nr.DNP-19-425-nd, 2019.gada 10.jūlijs), biedrība kopš 2016. gada rudens vismaz divas reizes gadā rudeņos un pavasaros (laikā, kad sākas un noslēdzas jahtu sezona) pretēji SIA “Saimnieks-Serviss” kā zemes gabala ar kadastra Nr. 01000622101 zemes lietotāja un ēku un būvju (tai skaitā visa zemes gabala asfaltbetona seguma) ar kadastra apzīmējumiem Nr. 01000622101001, 01000622101002, 01000622003 īpašnieka iebildumiem, izmanto Saimnieks-Serviss īpašumu Biedrības biedru un tās komercklientu jahtu iecelšanai, izcelšanai no Daugavas upes un uzglabāšanai, tai skaitā pārvietojoties Saimnieks-Serviss teritorijā  ar smago autotehniku.

2.   Lielāko daļu no augstāk minētajām Biedrības sezonālajām aktivitātēm pavada masīvi tiesību aktu pārkāpumi – mantas iznīcināšana, mūsu mantas pārvietošana, miesas bojājumi, personu brīvas pārvietošanās ierobežošana, zādzības, ceļu satiksmes negadījumi, nodarot vidēji smagus miesas bojājumus, valsts ģērboņa nelikumīga izmantošana, transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu pārkāpšana, epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpšana. Par lielāko daļu no šeit minētajiem Biedrības, tās biedru un valdes locekļa Andreja Bula pārkāpumiem ir ierosināti un tiek izmeklēti vairāki kriminālprocesi, Krimināllieta Nr. 11520074119 (vidējas pakāpes miesas bojājumu nodarīšana SIA Saimnieks Serviss darbiniekam) , Krimināllieta Nr. Nr11096200918 (SIA Saimnieks Serviss īpašuma bojāšana), Krimināllieta Nr.11096079120 (SIA Saimnieks Serviss īpašuma zādzība), kā arī uzsāktas vairākas administratīvo pārkāpumu lietvedības, piemēram, administratīvā pārkāpuma lieta Nr.2702 (Miesas bojājumu tīša nodarīšana SIA Saimnieks Serviss darbiniekam) un citi administratīvie pārkāpumi, kas minēti tālāk tekstā. Tāpat ir uzsāktas vismaz četras resoriskās pārbaudes par iespējamiem krimināla rakstura pārkāpumiem no biedrības “Latvian sailing team” puses

3.   Biedrība savu biedru un savu komercklientu kuģošanas līdzekļus uzglabā ne tikai uz tai bez atlīdzības nodotā zemesgabala, bet arī uz Rīgas domei piederošās Mazā Balasta dambja ielas, kas ir apzīmēta ar ceļa zīmi “Gājēju un velosipēdistu ceļš”, kas ir acīmredzams Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums un civiltiesisks delikts.

4.   Biedrība veic plaša mēroga komercdarbību, pieprasot samaksu par sev bezatlīdzības lietojumā nodotā zemes gabala un ūdens resursu izmantošanu, pēc aprēķina atkarībā no kuģošanas līdzekļa garuma 10 EUR/metrā par mēnesi. Kā redzams no pievienotā ZTI M.Kozlovska akta Nr.6, 2020.gada 16. janvārī, (Pielikums Nr.3 - ZTI Mika Kozlovska akts Nr.6, 2020.gada 16.janvāris), par jahtu novietošanu uz zemes gabaliem ar Kad.Nr.01000622101  un Kad.Nr.01000620144 2020.gada 16.janvārī un Biedrības apkalpoto jahtu skaitu un izmēriem, Biedrības komercdarbības vidējie ieņēmumi ir vismaz 5000,- EUR mēnesī, kas neatbilst ar publiski pieejamiem biedrības finanšu datiem .

5. Biedrība augstāk minēto pakalpojuma maksu neiekasē no sava valdes locekļa Andreja Bula, viņa sievas Kristīnes Štālas-Bulas, šo personu dibinātas un pārstāvētas biedrības “Rīgas sporta burāšanas centrs” (reģ.nr.40008275626) un, iespējams, arī citiem Biedrības biedriem. Savukārt kādas jahtas īpašniekam, kas nav Biedrības biedrs, Andrejs Buls 2019. gada jūlijā atteicās samazināt jahtas piestātnes nomas maksu.

6.   Biedrība uz SIA “Saimnieks-Serviss” īpašuma patvaļīgi ir uzbūvējusi un vairāk nekā divus gadus lieto divas būves – metāla garāžu un kupolveida tentu vismaz 5 m augstumā un 10 m diametrā, par to nemaksājot nevienam nekādu atlīdzību.

7.   Biedrības un Rīgas domes noslēgtā bezatlīdzības līguma (Pielikums Nr.1) punkts 1.3. paredz: "Zemesgabala nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir sabiedrības interesēs veicināt Lietotāja darbību burāšanas sporta jomā, tostarp projekta “Rīgas sporta burāšanas centrs” realizēšana”. 2018.gadā tika nodibināta biedrība “Rīgas Sporta burāšanas centrs”, kuras viens no valdes locekļiem ir Andrejs Buls, kas vienlaicīgi ir valdes loceklis biedrībā “Latvian sailing team”. Apskatot mājas lapu www.rigasailingcenter.com (turpmāk – Mājas lapa), redzams arī “Latvian sailing team” logo, tāpat pie kontaktiem ir norādītas ostas precīzas koordinātas ar Rīgas burāšanas centra atrašanās vietu: N56057.940`E024004.927`163ft”. Ievadot precīzas koordinātas kuģošanas navigācijas ierīcē “Lowrance HDS12”, gala maršruts tiek norādīts zemesgabals ar kadastra Nr. 01000620144. Šie fakti liecina, ka biedrība ar sabiedriskā labuma statusu “Latvian sailing team”  bezatlīdzības līguma ietvaros nodoto zemi tālāk ir nodevusi atlīdzības lietošanai citai juridiskai personai - biedrībai “Rīgas sporta burāšanas centrs”, kas nav pakļauta pastiprinātas VID un sabiedrības uzraudzības ierobežojumiem, kas, savukārt, noteikti ir Biedrībai. Bezatlīdzības līguma punkts nr.3.1.8. nosaka - “nenodot Zemesgabalu jebkāda veida lietošanā (tostarp bezatlīdzības lietošanā vai nomā) citām personām.” Acīmredzami Biedrība šo līguma punktu ir pārkāpusi. Tāpat apskatot Mājas lapu, tajā tiek piedāvāti dažādi pakalpojumi, tai skaitā  “krāna pakalpojumi”, “stāvvietas pakalpojumi”, “laivu ielaišana ūdeni no rampas”, “laivu ziemas glabāšana” u.c. Tāpat “Rīgas sporta buršanas centrs” piedāvā komercizbraucienus ar jahtu, kaut gan, apskatot www.lursoft.lv pieejamās abu biedrību bilances, tās pamatlīdzekļos nav norādītas jebkādas jahtas, tai skaitā ne jahta “Carina”, ne kruīza jahta “Bavaria 38”  (ekskluzīva buru jahta 38 pēdas), ne kruīza jahta ”Beneteau first 40.7 R” (eksluzīva buru jahta 40 pēdas). Tāpat biedrības mājas lapā tiek piedāvāti nakšņošanas/viesnīcas pakalpojumi  “Romantiska nakts uz Jahtas”.  Apskatot biedrības “Rīgas sporta burāšanas centrs” mājas lapu, var konstatēt, ka biedrība nodarbojas ar parastu saimniecisko komercdarbību, gūst peļņu sev un palīdz to gūt trešajām personām, kas nav savienojams ar  mērķiem, kuru veicināšanas dēļ Biedrība ir saņēmusi sabiedriskā labuma statusu, un Rīgas dome ir nodevusi bezatlīdzības lietošanā zemesgabalu ar kad.nr.01000620144.  (Pielikums Nr.4 - ZTI Jāņa Jonasa akts Nr. 00003/083/2020-AKT,  2020. gada 23. janvāris).

8.   Covid-19 ierobežojumu laikā Biedrība rupji apdraudēja gan savu biedru, gan sabiedrības veselību un dzīvību, ignorējot MK rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ko konstatēja Rīgas pašvaldības policija, pret Biedrību uzsākot administratīvā pārkāpuma lietvedību (Pielikums Nr.5 -RPP Kurzemes pārvaldes 04.06.2020. vēstule Nr. RPKR-20-827-nd. )

9.   Visbeidzot - Biedrība pirms būvobjekta nodošanas ekspluatācijā ir uzsākusi laivu celtņa ekspluatāciju, kura kravnesība ir vismaz divas tonnas, tādejādi regulāri apdraudot ne tikai Biedrības biedrus, bet arī Mazā Balasta dambja ielas gājējus un riteņbraucējus, SIA “Saimnieks-Serviss” kustamo un nekustamo mantu, kā arī  darbiniekus. Biedrības būvobjekts nav nožogots un ir brīvi pieejams jebkurai personai, kas tādējādi ir pakļauta veselības un dzīvības apdraudējuma riskam. Par šo faktu ir stājies spēkā kompetentās iestādes – Rīgas pilsētas būvvaldes lēmums par Biedrības saukšanu pie administratīvās atbildības, par ko 04.03.2020. ir sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols (Pielikums Nr.6 - 11.05.2020.  Rīgas pilsētas būvvaldes 11.05.2020. vēstule Nr.BV-20-9235-nd).

Iespaidīgi, vai ne? Turklāt likums šādos gadījumos nepārprotami norāda, ka VID šādos apstākļos ir jālemj par biedrībai piešķirtā sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu, jo tā ilgtošā laika periodā, atkārtoti un būtiski ir pārkāpusi Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 14.panta pirmās daļas  1., 2., 4. un 5. punktu noteikumus, proti:

1) Biedrība savu mantu vai finanšu līdzekļus nav izlietojusi tām sabiedriskā labuma darbības jomām, kuras minētas VID lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu un Biedrības statūtos norādītajiem mērķiem;

2) Biedrība nav ievērojusi Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 11. un 12.pantā noteiktos ierobežojumus, konkrēti – a) nav izlietojusi savu mantu un finanšu līdzekļus savos statūtos norādītajiem mērķiem; b) nav noslēgusi rakstveida līgumus par tai bez atlīdzības nodotās Rīgas domes un Rīgas brīvostas pārvaldes mantas bezatlīdzības izmantošanu ar Andreju Bulu, Kristīni Štālu-Buli un citiem jahtu īpašniekiem, kas nemaksā par Biedrības mantas izmantošanu; c) ir sadalījusi tai ziedoto mantu (bezatlīdzības zemes gabala un ūdens resursu lietošanas tiesības) un Biedrības uzbūvētā laivu celtņa lietošanas tiesības Biedrības valdes loceklim Andrejam Bulam, viņa sievai Kristīnei Štālai-Bulai un viņu bērniem, kā arī izmantojuši Biedrības mantu tā, lai tieši vai netieši gūtu labumu tikai sev (jahtu piestātnes, peldošās mājas, zemes gabala, laivu celtņa bezatlīdzības izmantošana);

3) citas iestādes (vismaz trīs - Rīgas pilsētas būvvalde, Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija) ir konstatējusi būtiskus normatīvo aktu pārkāpumus Biedrības darbībā;

4) Biedrība savā darbībā ir būtiski pārkāpusi Sabiedriskā labuma organizāciju likuma noteikumus;

5) Biedrības pamatdarbība nav saistīta ar statūtos norādītajiem darbības mērķiem un tā neatbilst sabiedriskā labuma darbības būtībai;

6) Biedrība ar publiski pieejamiem dokumentiem (statūtiem, gada pārskatiem u.c.) maldina VID un sabiedrību (sniedz nepatiesas ziņas).

Taču vēl iespaidīgāk ir tas, ka VID Sabiedriskā labuma komisija visus šos faktus ir vienkārši ignorējusi. Lūk, tāds pašlaik ir šīs komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs:

M. Kalniņš - Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes direktora vietnieks (prombūtnes laikā aizvieto I. Šveicere - Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Piektās datu ticamības novērtējuma daļas vadītāja)

Komisijas locekļi:

R. Bērziņa - biedrības "Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa" (reģistrācijas Nr. 40008048503) pārstāve;

S. Feldmane - Čiekurkalna attīstības biedrības (reģistrācijas Nr. 40008240183) valdes locekle;

I. Kenne - biedrības "Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem" (reģistrācijas Nr. 40008063822) valdes priekšsēdētāja;

L. Krastiņa-Sidorenko - Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vadītāja (prombūtnes laikā aizvieto I. Ločmele - Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vecākā referente);

I. Pauliņa - Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākā eksperte (prombūtnes laikā aizvieto I. Agleniece - Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākā eksperte);

A. Skopa - biedrības "Ascendum" (reģistrācijas Nr. 40008178072) valdes priekšsēdētāja;

 I. Šīna - nodibinājuma "Nākotnes Atbalsta fonds" (reģistrācijas Nr. 40008114048) valdes priekšsēdētāja;

D. Šulmane - Rīgas vācu kultūras biedrības (reģistrācijas Nr. 40008002669) valdes locekle;

Dz. Švarca - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas juriskonsulte (prombūtnes laikā aizvieto E. Buka - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas juriskonsults);

I. Trušinska - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākā eksperte (prombūtnes laikā aizvieto V. Puriņš - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītājs);

I. Veinberga - Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta vecākā eksperte (prombūtnes laikā aizvieto A. Grobiņa - Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" vecākā eksperte).

Kā jūs domājat, par ko šeit ir runa, - nolaidību, korupciju vai abām reizē? Un vai tiešām nebūtu laiks iejaukties jaunajai VID ģenerāldirektorei?

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Kā tikt galā ar „Rail Baltica” projekta septiņkārtīgo sadārdzinājumu un naudas trūkumu?

FotoĢeniāla doma - sadārdzināt vēl vairāk. „Rail Baltica” gadījumā tas nozīmē aizņemties naudu uz augstākiem procentiem nekā valsts pati spētu to nofinansēt. Gribētāji būs. Pretī taču valsts garantijas. Samudžinās darījumu tā, ka neko saprast nevarēs un pieliks vēl kādu miljardu.
Lasīt visu...

21

Likumprojekta nepārprotamības aritmētika

FotoSaeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs aicina parlamentāriešus ātrāk izskatīt trešajā lasījumā grozījumus Civilprocesa likuma 594.pantā, jau tagad, 20. jūnijā, pirms Jāņiem.
Lasīt visu...

12

Lai nodrošinātu igauņiem vilcienu uz Eiropu, latviešiem pamatīgi jāceļ nodokļi?

FotoPēc gadiem divdesmit igauņi, baudot poļu alu, pa vilciena logiem vēros jostas savilkušos latviešus sērīgi raugāmies uz ne pārāk ātri ritošo vilcienu Eiropas virzienā: latviešiem nav laika vizināties, viņiem jāatdod ārējie parādi un čakli jāmaksā augstie nodokļi, – aptuveni šādu ainu uzbur lasītais Valsts kontroles publiskotā dokumentā ““Rail Baltica” projekta situācijas izpēte (Kopīga situācijas izpēte Tallina, Rīga, Viļņa, 2024. gada 11. jūnijā)”. Visā stāstā ir viena priecīga ziņa - Valsts kontrole izrāda drošsirdību publiski pateikt politiķiem netīkamo skaudro patiesību.
Lasīt visu...

21

"Rail Baltica" projekts kā aklās zarnas izgriešana caur papēdi

Foto“Pašlaik nav kārtīga saimnieka “Rail Baltica” īstenošanai”, “Valdība nav iestāde, kas apmaksā rēķinus”, “Premjere Siliņa parāda nostāju – vēlas skaidru atbildību”, “Tā kā līdz šim – turpināt nevēlos” – lūk, virsraksti dažādos plašsaziņas līdzekļos. Visbeidzot, uzstājoties Saeimas ārkārtas plenārsēdē ar atskaiti par savas valdības paveikto, premjere sacīja vēsturiskus vārdus, ka “Rail Baltica” projekta pašplūsma ir beigusies.
Lasīt visu...

21

Vairums mikroģeneratoru īpašnieku būs spiesti pāriet uz dinamiskās enerģijas uzglabāšanas sistēmām

FotoApritējis vairāk nekā mēnesis, kopš ieviesta jaunā elektroenerģijas neto norēķinu sistēma un mājsaimniecībās uzstādīto mikroģeneratoru īpašnieki vairs nevar izvēlēties – ziemā atgūt vasarā tīklā nodoto elektroenerģiju vai arī to pārdot biržā par tirgus cenu. Turpmāk uzstādīto mikroģeneratoru īpašnieki visu saražoto elektroenerģiju varēs vai nu notērēt paši, vai arī pārdot biržā par aktuālo cenu, kas, būsim atklāti, ne vienmēr ir izdevīga.
Lasīt visu...

12

Vai bēdīgi slavenais Raimonds Lejnieks – Puķe mēģina apkrāpt tautu?

FotoJa pēdējos gados mēs esam uzmanīgi sekojuši līdzi gan politikai, gan masu mediju ziņām, tad mums droši vien nav palicis nepamanīts kāds jauns vīrietis ar dubultu uzvārdu – Raimonds Lejnieks – Puķe.
Lasīt visu...

12

Visa „Rail Baltica” projekta vadība precīzi līdzinās tam, ko rekomendē sabotāžas veikšanai

FotoKāds Jums palika iespaids pēc raidījuma „Kas notiek Latvijā” par Rail Baltica? Šoreiz bez cipariem, bet vienkārši novērojums. Pārsmējos.
Lasīt visu...

21

Ašeradens paziņo, ka grib celt nodokļus, un vēlētāji metas nobalsot par “Jauno Vienotību”: loģika te interesantāka nekā paši vēlēšanu rezultāti

FotoViens no nedaudzajiem negaidītajiem momentiem aizvadītajās vēlēšanās — “Jaunās Vienotības” pārsvars pār Nacionālo apvienību, kaut gan aptaujas konsekventi rādīja pretējo, turklāt tas notika pēc tam, kad JV pārstāvis Arvils Ašeradens informēja sabiedrību par iespēju celt pievienotās vērtības nodokli (PVN).
Lasīt visu...

21

Sabiedrības integrācijas fonds lūdz „Re:Baltica” atmaksāt neatbilstoši iztērētos valsts līdzekļus par radīto saturu svešvalodā

FotoŅemot vērā diskusijas publiskajā telpā par nodibinājuma “Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica” (attēlā - tā pārstāve Inga Spriņģe) projekta “Šķelšanās” vērtēšanu un mediju redakcionālo brīvību, Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) skaidro pieņemto lēmumu. Fonds ir konstatējis, ka projekts nav īstenots atbilstoši konkursa nolikumam, kas paredz veidot saturu latviešu valodā, bet daļēji īstenots svešvalodā. Aktivitātes īstenotas ar piešķirto publisko finansējumu caur Mediju atbalsta fondu (MAF).
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Es esmu kompetents ne tikai tajā, par ko jūs visi padomājāt!

Nesen klausoties ekonomiskās politikas debates par Latvijas Stabilitātes programmu 2024. - 2028.gadam, radās sajūta, ka...

Foto

Vieglprātība un nekompetence maksā dārgi

Igauņi racionāli skatās uz „Rail Baltica” savienojumu ar Tallinu un lidostu. "29.maijā ielikts pamatakmens „Rail Baltica” Ülemiste pasažieru terminālim "Linda", kas...

Foto

Sākot no nodokļu celšanas un beidzot ar Francijas kodolvairoga attiecināšanu uz Baltiju: TOP 3 “interesantākās” idejas no partiju mutēm

Partiju pašslavināšanās gaisotnē soctīklu īsajos formātos tās...

Foto

Pārpratumi likumprojekta izstrādes gaitā (viena epizode)

Likumprojektā "Grozījumi Civilprocesa likuma 594. pantā - Ieturējumu apmērs no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem" tā pirmajā lasījumā...

Foto

Eiroparlamenta reitingu līderis “lien bez ziepēm” savam galvenajam politiskajam sāncensim

Piecu mēnešu garumā SKDS aptaujās līderu lomu ieņēmušās Nacionālās apvienības vadošais kandidāts Roberts Zīle nācis klajā...

Foto

Valsts kontrolei vajadzētu izvērtēt, cik pamatoti Sabiedrības integrācijas fonds vairojis „Re:Baltica” darbinieču labklājību un kā valsts šos līdzekļus varētu atgūt

Es jums izstāstīšu kaut ko, ko...

Foto

Parodija par pārbaudi

Ceturtdien Ģenerālprokuratūra izplatīja ļoti savādu paziņojumu, kam it kā bija jānomierina prāti un jāatjauno uzticība politiskajai elitei, bet gluži otrādi – tā ne...

Foto

Lūdz tiesībsargu vērsties Satversmes tiesā par personu ar invaliditāti diskrimināciju

2024. gada 30. maijā Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības biedrības valdes loceklis Raimonds Lejnieks...

Foto

Šoreiz Lembergs uzvar valsti

Centrālajai vēlēšanu komisijai (turpmāk - CVK) ir rakstiski jāatvainojas Aivaram Lembergam par liegumu balsot pašvaldību vēlēšanās, - tā nolēmusi tiesa....

Foto

Nes mieru man, nes mieru dvēselei!

Jau divus gadus publiskajā telpā aktualizēts jautājums par nakts trokšņiem un regulējuma caurumiem, kas liedz rast reālus risinājumus šai problēmai....

Foto

Skumji, ka mūsu “centrālo” mediju rīcība aizvien mazāk atšķiras no kremļa mediju ieradumiem!

Kā top Latvijas Televīzijas (LTV) sižeti? Kāds ir viņu uzmanības fokuss? Divi piemēri....

Foto

„Iznireļi” - obligātā lasāmviela tiem, kas interesējas par politiku un procesiem Latvijā

Brīvdienu maģija – izlasīt kādu grāmatu. Beidzot izlasīju “Iznireļus” - paldies Lato Lapsam: obligātā...

Foto

Nu žēl, ka mums iet garām iespēja pamakšķerēt balsis, debatējot Krievijas valsts valodā

Latvijas Televīzijas (LTV) lēmums nerīkot priekšvēlēšanu debates krievu valodā sabiedrisko mediju portālā rus.lsm...

Foto

Protams, Krievijas valsts valodai ir nozīmīga vieta Latvijas politikā!

Mēs uzskatām, ka aizliegums lietot Latvijas mazākumtautību valodas politiskās diskusijās neveicinātu ne piederības sajūtu Latvijai, ne vārda...

Foto

Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesības uz klimata izmaiņu ierobežošanu un dabas daudzveidības saglabāšanu

Pēdējā pusgada laikā Latvijas politiskā vide, sabiedriskie mēdiji, sociālie mediji un portāli pārlieku bieži un...

Foto

Būtu mēs labāk ēduši...

Latvijas Žurnālistu asociācija (asociācija) aicina politiķus atturēties no mediju un žurnālistu diskreditācijas,  apzināti vai neapzināti veidojot nepamatotu viedokli par žurnālistiem, jo īpaši...

Foto

Nē, Somijas politiķus debatēs necepina ne arābu, ne krievu valodā

Latvijas Radio galvenās redaktores Anitas Braunas ieraksts sociālajos tīklos sacēla lielu diskusiju vētru sociālajos tīklos. Viņai...

Foto

Kas tā par Rīgas domes ēku bez progresa simbola – varavīksnes karoga!

Rīgas domes priekšsēdētāja Rīgas domes priekšsēdētājam Vilnim Ķirsim – aicinājums izkārt varavīksnes karogu pie...

Foto

Eiropas Parlamenta vēlēšanas nāk ar uzlabotu vēlēšanu likumu un jaunām iespējām nobalsot

Ar katrām jaunām vēlēšanām tiek mazliet pilnveidotas un atvieglotas iespējas nobalsot — Eiropas Parlamenta...

Foto

Latvijas Televīzija kā pēdējais krievu valodas bastions?

Laikā, kad skolas pāriet uz mācībām tikai latviski, kad atsakāmies no krievu valodas kā otrās svešvalodas, kad pat Latvijā...

Foto

Ne prātā mums nenāk atcelt debates Krievijas valsts valodā

Latvijas Televīzijas Redakcionālā padome šobrīd neizskata iespēju atcelt plānotās RUS.LSM Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates....

Foto

Priekšvēlēšanu debatēm jābūt valsts valodā

Ņemot vērā sabiedrībā aktualizēto diskusiju par priekšvēlēšanu debašu organizēšanu krievu valodā, partiju apvienība Jaunā Vienotība uzsver, ka īpaši kopš Krievijas brutālā...

Foto

Aicinām kritiski vērtēt Tieslietu ministrijas bez sociālo partneru iesaistes un visu ieinteresēto personu informēšanas izstrādāto likumprojektu

Saeimas 2024. gada 16. maija darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā...

Foto

Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates Latvijā drīkst notikt tikai valsts valodā – latviešu valodā

Komentējot publiski pieejamo informāciju – Latvijas Televīzija 2024. gada 3., 4., 5. un...

Foto

Krievvalodīgo debašu iecere savā būtībā ir pretrunā ar Satversmē nostiprināto valsts valodas statusu un tās lomu sabiedrības integrācijā

Par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (attēlā –...

Foto

Aicinu noskaidrot un saukt pie atbildības tos, kuri pieļauj un veicina krievu valodas kā „de facto” otras valsts valodas nostiprināšanu

Ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Satversmes...

Foto

Kur pazuduši lauksaimnieku protesti?

Bloķētas lidostas, lielceļi, ostas un tūkstošiem traktoru Berlīnē. Bloķēti ceļi Polijā, degošas riepas un pārrautas barikādes Briselē. Tonnām uz ceļa izbērtu tomātu...

Foto

Briselē nopelnīt jaunam “Nikon” jeb cinisma augstākā pakāpe Anša Pūpola izpildījumā

7. maijā Latvijas publisko telpu pāršalca ziņa, ka Daces Melbārdes vietu Eiropas Parlamentā (EP) ieņems...

Foto

Vai “Jaunā Vienotība” spēj sev un citiem atzīt, ka stulbi sanāca?

Esat kādreiz mēģinājuši stiept gumiju? Pašlaik vadošā partija ar to nodarbojas. Vērojot viņus, atdarinot vai...

Foto

Pirms 150 gadiem dzimis demokrāts un tiesībnieks ar dzejnieka sirdi Miķelis Valters

“Viņu uzskata par pirmo latvieti, kurš 1903. gadā žurnāla "Proletāriets" rakstā "Patvaldību nost! Krieviju...

Foto

Vēsturiskas precizitātes labad 4. maijs tomēr būtu atkal jānosauc par “Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienu”

Komentāru rakstu 5. maija pēcpusdienā. Ir svētdiena. Šonedēļ sanākušas trīs...

Foto

Latvijas otrā dzimšanas diena: kā mums ir veicies?

Manā skatījumā 4.maijs ir Latvijas otrā dzimšanas diena. Un ne tikai svinīgā ziņā, bet arī tajā, kā to...

Foto

Nolikt ziedus nepareizā vietā – tas mūsdienu Latvijas PSR ir noziegums!

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirknis no 15. marta līdz 14. aprīlim piefiksējis trīs...

Foto

Par varu

Kad sapulces telpā ienāk starojoša sieviete un visi vīrieši uz mirkli pazaudē domas pavedienu, vai šai sievietei kāds pie durvīm piešķīra varu tā izrīkoties?...

Foto

Dažas pārdomas Edgara Kauliņa dzimšanas dienā

Aprit gadskārta, kopš dzimis viens no mūsu novada cilvēkiem, kas ne tikai atstājis daudzus nostāstus par sevi, bet arī izraisījis...

Foto

Vai esam ceļā uz “Baltijas tīģera” stāstu? Izskatās - būs jāpagaida

Man bija gods piedalīties smalkā politekonomiskās elites pasākumā (ar stilīgu nosaukumu LaSER vai “lāzers”), kur...